Warsztat konsultacyjny z interesariuszami z Aglomeracji Poznańskiej

W dniu 20 września 2019 r. odbył się warsztat konsultacyjny w ramach projektu TeRRIFICA, którego celem była integracja różnych grup interesariuszy zaangażowanych w działania na rzecz adaptacji i mitygacji do zmian klimatycznych, funkcjonujących na obszarze Aglomeracji Poznańskiej.

Udział w warsztacie zadeklarowali przedstawiciele: świata nauki i edukacji, organizacji społecznych, biznesu oraz administracji publicznej. Wykorzystanie techniki World Café sprzyjało wspólnej debacie uczestników warsztatu, która ogniskowała się na następujących zagadnieniach:

  • identyfikacja deficytów wiedzy dotyczącej zmian klimatu,
  • określenie czynników warunkujących wzrost znaczenia w hierarchii wartości działań związanych ze zmianami klimatycznymi,
  • wskazanie cech instytucjonalnych, istotnie wpływających na działania związane ze zmianami klimatu,
  • identyfikacja uwarunkowań skutecznego zaangażowania/współdziałania interesariuszy w zakresie działań na rzecz klimatu.

You may also like…